Internetowe Bazy Danych (projekt)

dla studentów informatyki (4 rok, inż.).
kod kursu: INES00208P

Projekt z Internetowych Baz Danych to projektowanie m.in. przy pomocy graficznych języków UML i SysML oraz implementacja relacyjnej bazy danych i związanej z nią aplikacji bazodanowej (w wybranym języku), wykorzystującej wybrane technologie internetowe (np. PHP + SQL), a także ich testowanie.

Plan zajęć

Praca nad projektem wykonywana jest w 2-osobowych zespołach.

Temat projektu wybierany jest w 2. tygodniu.

 • 1 etap (tydzień 1): Analiza problemu:
  1. Opis biznesowy świata rzeczywistego (otoczenia) projektowanego oprogramowania (tutorial).
  2. Wstępna słowna specyfikacja w oparciu o analizę SWOT lub analizę celów, problemów i CSFów (Critical Success Factors).
  3. Cel, zakres, techniczna wykonalność projektowanego oprogramowania i koszt jego wytworzenia.
  4. Ogólny plan i harmonogram realizacji projektu.
  5. Definicja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektowanego oprogramowania przy pomocy diagramu wymagań (tutorial).
  6. Rozwinięcie specyfikacji wymagań przy pomocy diagramów przypadków użycia (tutorial) i ew. czynności (tutorial).
 • 2 etap (tydzień 2): Projekt i implementacja bazy i aplikacji bazodanowej (1):
  1. Identyfikacja encji i związków między nimi przy pomocy diagramu ERD lub diagramu klas (lub innej metody) na podstawie analizy scenariuszy przypadków użycia.
  2. Analiza liczby instancji dla każdej encji.
  3. Analiza użycia encji, identyfikująca podstawowe rodzaje transakcji w bazie: wstawianie, modyfikacja usuwanie i wyszukiwanie.
  4. Sformułowanie wymagań dotyczących dostępu do bazy i jej danych.
  5. Analiza i poprawa integralności bazy.
  6. Analiza i poprawa wydajności bazy:
   – tworzenie mechanizmów dostępu do bazy i danych (m.in. procedur),
   – dodawanie indeksów (tam, gdzie poprawią działanie bazy),
   – normalizacja / denormalizacja (jeśli poprawi działanie bazy).
  7. Konceptualny i fizyczny projekt bazy.
  8. Zoptymalizowane zapytania do bazy.
 • 3 etap (tydzień 3): Projekt i implementacja bazy i aplikacji bazodanowej (2):
  1. Opracowanie struktury aplikacji bazodanowej (tutorial):
   1. Dla modelu obiektowego: Identyfikacja klas reprezentujących logikę biznesową aplikacji.
   2. Dla modelu obiektowego: Definicja atrybutów i operacji klas oraz związków między klasami na podstawie analizy scenariuszy przypadków użycia.
   3. Dla modelu obiektowego: Opracowanie diagramów klas i pakietów.
  2. Definicja działania aplikacji bazodanowej (tutorial1, tutorial2):
   1. Opracowanie diagramów sekwencji dla przypadków użycia reprezentujących usługi aplikacji.
   2. Dla modelu obiektowego: Dalsza definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji.
  3. Zastosowanie trójwarstwowej architektury (oddzielenie kodu PHP od statycznego kodu HTML, np. przez Smarty).
 • 4 etap (tydzień 4): Wdrożenie i walidacja bazy i aplikacji bazodanowej:
  1. Instalacja bazy i aplikacji bazodanowej.
  2. Opracowanie i wykonanie wybranych testów bazy i aplikacji bazodanowej (tutorial1, tutorial2, tutorial3).
  3. Wykonanie testów i ewentualna korekta projektu i/lub jego implementacji.

Najpóźniej na ostatnich zajęciach należy zaprezentować działającą bazę i aplikację bazodanową oraz oddać wydrukowane kompletne sprawozdanie z prac nad projektem.

Narzędzia

Przydatne strony

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Studenci otrzymują ocenę za każdą część prac zwykle w ciągu dwóch tygodni od zakończenia danego etapu. Podstawą oceny jest sprawozdanie i sam projekt (pokazany na komputerze). Ocenę tę można poprawić w ciągu dwóch tygodni po jej otrzymaniu, na maksymalnie 4,5 (mogą być wyjątki).

Za oddanie sprawozdania po terminie ocena jest obniżana o 1 stopień.

Ocena końcowa to średnia wszystkich cząstkowych ocen.

Comments are closed.